VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Testování historických vozidel

Soubory ke stažení

 1. Zásady VCC Dvůr Králové n. L. pro testování silničních a historických vozidel [soubor formátu .pdf, velikost 98 kB]
 2. Žádost o provedení testování historického vozidla [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 320 kB]
 3. Vzor vyplněné Žádosti o provedení testování historického vozidla [soubor formátu .pdf, velikost 220 kB]
 4. Návod pro vyplňování Žádosti o provedení testování historického vozidla [soubor formátu .pdf, velikost 220 kB]
 5. Zvláštní tabulky s registrační značkou pro historická vozidla [soubor formátu .docx, velikost 162 kB]
 6. Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 134 kB]
 7. Žádost o uznání testování silničního vozidla [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 287 kB]
 8. Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 197 kB]
 9. Žádost o vyřezení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 668 kB]
 10. Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu [formulář formátu .pdf, pro vyplnění použijte Adobe Reader, velikost 655 kB]

Postup výměny PHV

Pokud v PHV již není na straně č. 3 místo pro razítko ověřující informaci o platném testování po provedené pravidelné prohlídce HV, je třeba zažádat o vydání nového PHV na místně příslušném registračním místě, kde byl průkaz vydán.   více

Zásady VCC Dvůr Králové n. L. pro testování historických vozidel.

Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních a historických vozidel od právnické osoby – FKHV ČR.
Platnost zásad: od 1. 7. 2017.

Čl. 1
Základní pojmy

 1. Historické vozidlo pro účely těchto zásad je mechanicky poháněné silniční vozidlo, které je minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.
 2. Použité zkratky a pojmy:
  • FIVA – Fédération Internationale des Véhicles Anciens
  • FKVH ČR – Federace klubů historických vozidel České republiky z. s.
  • HV – historické vozidlo
  • Silniční vozidlo – silniční vozidlo registrované v Registru silničních vozidel s RZ
  • PHV – Průkaz historického vozidla
  • ORV – Osvědčení o registraci vozidla
  • ZRZ HV – Zvláštní registrační značka historického vozidla
  • KLTK – Klubová testovací komise
  • KTK – Krajská testovací komise
  • Místně příslušný úřad – Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má vlastník nebo provozovatel vozidla trvalé bydliště

Čl. 2
Testování historického vozidla

Testování vozidel se provádí u silničních vozidel zařazených v registru silničních vozidel a u historických vozidel pro zařazení do Registru historických a sportovních vozidel.

Testování silničních vozidel

 1. Testování silničních vozidel je jednostupňové testování silničních vozidel, které provádí klubová testovací komise (KLTK), při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.
 2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je získání „Protokolu o testování“, který je součástí „Žádosti o provedení testování historického vozidla“. Protokol s kladným výsledkem vlastníku vozidla umožňuje:
  1. zažádat o vydání dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost na místně příslušném úřadu pro registraci historického vozidla. Tento doklad slouží pro:
   1. odpuštění tzv. ekologického poplatku dle Vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla,
   2. výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízko emisních zón.
  2. zažádat o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru vozidel a do technického průkazu. Tento zápis slouží:
   1. k určitým úlevám při technické prohlídce ve STK,
   2. při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.
  3. převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.
  4. a. sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení).

Testování historických vozidel pro zařazení do Registru historických a sportovních vozidel

 1. Účelem testování HV je registrace těchto vozidel do Registru historických a sportovních vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ HV, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.
 2. Testování HV je možné provést pouze u vozidel, která nejsou evidována v žádném jiném registru silničních nebo registru historických a sportovních vozidel a to jak na území České republiky, tak na území jiného státu a se skládá ze dvou dílčích částí testování:
  1. První částí testování HV je klubové testování, které provádí KLTK, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.
  2. Druhou částí je testování krajskou testovací komisí (KTK), která kontroluje technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Testování klubovou testovací komisí (KLTK)

 1. Testování KLTK je testování historických a silničních vozidel na historickou původnost a provádí se na žádost vlastníka vozidla, který vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé údaje o vozidle.
 2. K testování vozidla na historickou původnost předkládá žadatel spolu s vyplněnou Žádostí barevné fotografie (z foto služby) o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s postranním vozíkem s pohledem pravo-zadním a s pohledem levo-předním (z pohledu řidiče), u sólo motocyklu s pohledem z pravé strany a s pohledem z levé strany v těchto počtech:
  1. v případě testování silničního vozidla: 4 ks + 4 ks
  2. v případě testování historického vozidla: 6 ks + 6 ks
 3. Žadatel přistaví podle požadavku KLTK vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a věrohodné podklady ověřující historickou původnost vozidla (např. původní technický průkaz, manuál vozidla, dobové propagační materiály, odbornou literaturu apod.).

Testování krajskou testovací komisí (KTK)

 1. Testování KTK je testování historických vozidel, při kterém se kontroluje technická způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a je prováděno dle úkonů stanovených v § 6 odst. 4 Vyhlášky 355/2005 Sb.
 2. Testování se provádí na základě Protokolu o testování s kladným výsledkem vydaného KLTK. Tento Protokol je součástí „Žádosti o provedení testování historického vozidla“.
 3. Část testování KLTK musí vždy předcházet části testování historického vozidla KTK. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů.

Čl. 3
Obecné zásady testování

 1. Testování vozidel je prováděno testovacími komisemi VCC Dvůr Králové n. L. výhradně v určené odborné opravárenské autodílně, nebo ve STK ve Dvoře Králové n. L.
 2. Výsledek testování historického vozidla platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo. Prodloužení platnosti testování se provádí na základě pravidelné prohlídky vozidla.
 3. Zjistí-li KLTK nebo KTK, že při testování vozidla není prokázána historická původnost testovaného vozidla, nebo má-li testovací komise pochybnosti o těchto skutečnostech a vlastník vozidla nepředloží věrohodné podklady k tomuto ověření, nebo testováním nelze prokázat bezpečný provoz vozidla na pozemních komunikacích, testování se ukončí a výsledek je zapsán do Protokolu o testování historického vozidla.
 4. Testovací komise může odmítnout provedení testování z blíže neuvedených důvodů, nebo např. u vozidel, ke kterým nebyla předložena požadovaná dokumentace, nebo jejich stav neodpovídá čl. 1 těchto zásad.

Čl. 4
Prodloužení platnosti testování

 1. Prodloužení platnosti testování je prováděno na základě pravidelné prohlídky vozidla.
 2. Každý vlastník historického vozidla, jemuž byl vydán PHV by měl při skončení vyznačené doby platnosti testování v PHV požádat o prodloužení platnosti testování u příslušné testovací komise, která testování provedla.
 3. K pravidelné prohlídce vlastník vozidla předloží vyplněnou novou „Žádost o provedení testování historického vozidla“ s nalepenými fotografiemi v x provedeních a dohodne s příslušnou testovací komisí termín provedení prohlídky vozidla. Výsledek prohlídky je zapisován do protokolu o testování a při kladném výsledku je následně zajištěno prodloužení platnosti testování záznamem ve vystaveném PHV.
 4. Pokud majitel vozidla, kterému bylo vydáno PHV nehodlá prodloužit vyznačenou dobu platnosti testování a vozidlo provozovat, nemusí po skončení platnosti testování pravidelnou prohlídku absolvovat. V takovém případě však nesmí HV provozovat na pozemních komunikacích.
 5. Prodloužení platnosti PHV na základě pravidelné prohlídky může být provedeno kdykoliv během roku a platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se prohlídka historického vozidla provedla.
 6. Pravidelné prohlídky je možné provést i u jiných testovacích komisí (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě ale vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné testovací komisi přiložit původní kopii „Žádosti o provedení testování HV“.
 7. Zjistí-li KTK nebo KLTK v průběhu pravidelné prohlídky, že vozidlo neodpovídá stanoveným podmínkám testování, prohlídka se ukončí a nebude provedeno prodloužení platnosti testování v PHV do doby, než tyto neshody budou žadatelem odstraněny.

Čl. 5
Pozbytí platnosti PHV nebo OHV

PHV a OHV pozbývají platnosti:

 1. není-li vyznačeno prodloužení doby platnosti;
 2. při ztrátě či znehodnocení;
 3. dojde-li ke změně vlastníka HV (při prodeji, darování apod.);
 4. při úmrtí vlastníka;
 5. neodpovídají-li zapsané údaje o vozidle nebo jeho vzhledu;
 6. při zániku či znehodnocení HV.

Čl. 6
Registrace historického vozidla a vystavení PHV, ORV a ZRZ HV

 1. Místně příslušný úřad zapíše do registru HV jen vozidlo, které není zapsáno v Registru silničních nebo Registru historických a sportovních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
 2. HV se zaregistruje na základě „Žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ předložené jeho vlastníkem, který k Žádosti přikládá:
  1. originál vyplněné Žádosti o provedení testování HV s Protokolem o testování,
  2. označenou velikost a formát plechových tabulek ZRZ HV – viz "Zvláštní tabulky s RZ HV",
  3. barevné fotografie dle čl. 2 odst. 4 těchto Zásad v počtu 1+1 ks,
  4. původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují,
  5. platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení),
  6. doklad totožnosti,

  Dále musí být provedena úhrada správních poplatků (složenku k úhradě vydá místně příslušný registrační úřad při registraci a úhrada je prováděna v pokladně úřadu). Správní poplatky jsou určeny sazebníkem dle zák. č. 634/2004 Sb. Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění: zápis do registru vozidel

  1. motocykl do 50 ccm: 300,- Kč;
  2. motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným vozíkem: 500,- Kč;
  3. motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč.

Čl. 7
Podmínky provozu historického vozidla na pozemních komunikacích

 1. Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřebu.
 2. Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích, kterému byl vydán PHV, je povolen pouze za těchto podmínek:
  1. má vyznačenu dobu platnosti testování v PHV, který při provozu HV musí mít provozovatel u sebe společně s ORV,
  2. řidič má u sebe platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.,
  3. vozidlo je provozováno za stanovených podmínek a dalších podmínek uvedených v PHV.

Čl. 8
Změna zapsaných údajů v PHV

 1. Změna vlastníka HV ve vystaveném PHV – dojde-li ke změně vlastníka HV, proces testování musí být proveden v celém rozsahu znovu a na nového vlastníka, jelikož PHV je nepřevoditelný. Nový vlastník musí provést novou registraci HV na místně příslušném registračním místě se všemi potřebnými podklady. Registrace může být ale provedena pouze za podmínky, že původní vlastník provedl vyřazení HV z Registru historických a sportovních vozidel.
 2. Vyřazení HV s vystaveným PHV – vyřazení vozidla provádí původní vlastník na formuláři „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ a k žádosti přikládá PHV, ORV a ZRZ HV a to na původním místně příslušném registračním místě, které registraci provedlo.
 3. Změna bydliště vlastníka HV v rámci kraje (místně příslušném registračním místně) – změna bydliště se provádí na formuláři „Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel“.
 4. Změna bydliště vlastníka HV do jiného kraje – změna je provedena u jiného místně příslušného úřadu na základě předložené nové „Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“ se všemi potřebnými podklady, jako pro novou registraci, nebo změny vlastníka HV.
 5. Změna technických údajů v PHV – dojde-li ke změně technických údajů zapsaných v PHV, vlastník HV o zápis změn žádá místně příslušné registrační místo na formuláři „Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel“ a k žádosti přikládá aktuální „Protokol o testování“.
 6. Výměna PHV při zaplněné kolonce „Informace o platném testování vozidla“ v PHV – výměnu provádí místně příslušné registrační místo při předložení těchto dokladů:
  1. původní PHV,
  2. vyplněnou „Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel“,
  3. fotografie dle specifikace v PHV,
  4. k nahlédnutí původní „Žádost o provedení testování historického vozidla“.

Čl. 9
Příspěvky za testování

Příspěvky za testování a jejich výše je odvozena od platné Ekonomické směrnice FKHV ČR.

 1. testování KLTK a vystavení Protokolu o testování: 3000,- Kč
 2. testování KTK: 800,- Kč
 3. pravidelná prohlídka KLTK: 300,- Kč
 4. pravidelná prohlídka KTK: 200,- Kč

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí Zákonem č.56/2001 Sb., Vyhl. č. 355/2006 Sb. a Technickým kodexem FIVA, vše v platném znění (dokumenty jsou dostupné na www.vcc.cz).

Čl. 11
Přechodná ustanovení

 1. Kontaktní osoba pro testování
  • Aleš Pařík, tel. 737249566, e-mail: ales.parik@vcc.cz
 2. Klubová testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
  • Oldřich Prokop (předseda) – tel. 724 056 651, e-mail: oldrich.prokop@vcc.cz
  • Aleš Pařík (místopředseda) – tel.: 737 249 566, e-mail: ales.parik@vcc.cz
  • Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach@vcc.cz
  • Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl@vcc.cz
  • Pavel Šimek – tel.: 731 456 544, pavel.simek@vcc.cz
 3. Krajská testovací komise VCC Dvůr Králové n. L.:
  • Miloš Rejl – tel.: 607 686 099, milos.rejl@vcc.cz
  • Radek Klimeš – tel.: 604 727 605, radek.klimes@vcc.cz
  • Aleš Pařík – tel.: 737 249 566, ales.parik@vcc.cz
  • Dušan Erlebach ml. – tel.: 604 876 122, d.erlebach@vcc.cz
 4. Předseda krajské testovací komise:
  • Zdeněk Kuthan – tel. 603 843 536, zdenek.kuthan@pneukuthan.cz
 5. Registrační místo Královéhradeckého kraje pro registraci historických vozidel
  • Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové (bývalá Gayerova kasárna).
   tel.: 495 707 833, 495 707 829